Wydarzyło się w przeszłości

26 listopada

W 1927 roku na cmentarzu w Górze (w grobowcu rodziny Znanieckich) pochowany został Stanisław Przybyszewski - "Meteor Młodej Polski" (ur. 1868, zmarł 23 listopada w Jarontach).

Jan z Ludziska

Jan z Ludziska Jan z Ludziska Praca własna

Jan z Ludziska (około 1400-1450) doktoryzowany w Padwie (1433 r.) profesor Akademii Krakowskiej, lekarz i humanista. Wielki obrońca chłopów i prekursor humanizmu w Polsce, autor traktatu "O wychowaniu".

 

W dokumentach Akademii Krakowskiej zapisano, że w 1418 rozpoczął studia na wydziale artium (sztuk wyzwolonych). Rok później ukończył pierwszą część nauk i uzyskał tytuł bakałarza, a w 1422 roku otrzymał stopień mistrza artium (czyli magistra sztuk wyzwolonych) i tym samym skończył studia w Akademii Krakowskiej.

Jan z Ludziska

Po skończeniu studiów Jan z Ludziska pozostał w Krakowie. Wiemy, że w roku 1428 był rektorem szkoły parafialnej w Kazimierzu pod Krakowem oraz pisarzem miejskim. Właśnie z powodu piastowania tej drugiej funkcji jego imię zostało zapisane w księgach miejskich. Wiemy, że Jan z Ludziska nie zakończył edukacji na ukończeniu Akademii Krakowskiej lecz kontynuował studia na Uniwersytecie w Padwie we Włoszech. Tam też 9 marca 1433 roku otrzymał dyplom doktorski z medycyny. W Padwie przechowywany jest dokument nadania Janowi z Ludziska stopnia doktora. Możemy w nim przeczytać (oczywiście jeśli ktoś zna łacinę), że nauczycielami (promotorami) Jana z Ludziska byli słynni w XV wieku profesorowie medycyny. Traktaty medyczne jednego z nich, a recepty drugiego trafiały aż do Polski. W dalszych latach Jan z Ludziska powrócił do Polski i pracował jako profesor medycyny na Akademii Krakowskiej.

Życiorys Jana z Ludziska jest niekompletny. Nie znamy daty jego urodzin ani śmierci, nie wiemy kim byli rodzice, kto dbał o jego wykształcenie i płacił za edukację w kraju i za granicą. Nie wiemy, czy założył rodzinę, czy może był duchownym, nie znamy jego dokonań w dziedzinie medycyny. Mimo to imię Jana z Ludziska jest wymieniane w wielu podręcznikach i książkach historycznych.

W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się stara księga oprawiona w deski powleczone czerwoną skórą. Ślady wskazują, że skóra ozdobiona była niegdyś ornamentami wykonanymi rylcem, a księga zamykana była metalowymi klamrami. Cała, licząca 156 stron, księga została napisana ręcznie w języku łacińskim. Składa się z dwóch części: Pierwsza zawiera 74 teksty: około 50 mów pochodzenia włoskiego, listy autorstwa humanistów włoskich oraz inne drobne utwory (np. wierszowane sentencje powszechnie znane w średniowieczu). Ta część jest pisana w dwóch kolumnach, jednym charakterem pisma. Druga część księgi pisana jest przez całą szerokość kart, prawdopodobnie tą samą ręką co poprzednia i zawiera osiem pełnych mów uniwersyteckich powstałych w środowisku krakowskim. Są to w kolejności: Pochwała wymowy, mowa skierowana do króla Władysława Warneńczyka, mowa skierowana do króla Kazimierza Jagiellończyka, rozpoczęta mowa skierowana do papieża (dalej wolna kartka pozostawiona na dokończenie tej mowy), mowa na przyjęcie arcybiskupa gnieźnieńskiego, mowa na przyjęcie biskupa płockiego, dwie mowy do poselstwa bazylejskiego, mowa poświęcona pochwale filozofii i zagadnieniom wychowawczym.

Dwie z tych mów (mowa skierowana do króla Kazimierza Jagiellończyka i mowa na powitanie arcybiskupa gnieźnieńskiego) zostały opatrzone informacją, że ich autorem jest Jan z Ludziska. Na podstawie studiów porównawczych historycy uznali, że pozostałe mowy również napisał Jan z Ludziska. Zapis zawiera liczne poprawki na marginesie i w tekście. Pierwsi badacze tego rękopisu uznali, że mowy musiał zanotować w księdze sam Jan z Ludziska. Historycy uznali też, że Jan z Ludziska przepisał własnoręcznie również pierwszą część księgi. Według nich zrobił to podczas pobytu we Włoszech, aby po powrocie do kraju mieć się na czym wzorować przy układaniu własnych mów.

W XV wieku bardzo popularne we Włoszech było wygłaszanie mów okolicznościowych z różnych okazji. Duchowni, profesorowie, albo inni wykształceni ludzie popisywali się swoimi umiejętnościami oratorskimi podczas ślubów, pogrzebów, uroczystości uniwersyteckich albo kościelnych. Przygotowywano też mowy na powitanie lub pożegnanie znamienitych gości a także mowy skierowane do wracających z wojen żołnierzy. W szkołach uczono retoryki (czyli sztuki wymowy), przepisywano też podręczniki wymowy i zbiory mów starożytnych mówców. Utalentowani mówcy potrafili zainteresować słuchaczy, wytłumaczyć im ważne zagadnienia, przekonać do własnych poglądów. Kiedy jednak mówca nie był zbyt zdolny, to przepisywał często niezrozumiałe teksty dawnych autorów, a jego mowy trwające czasem dwie i trzy godziny, musiały być torturą dla słuchaczy. Mowy napisane przez Jana z Ludziska wskazują, że był on bardzo mądrym człowiekiem, a jego poglądy wyprzedzały epokę, w której żył. Dlatego też został nazwany "pionierem polskiego Odrodzenia". W zachowanych mowach Jana z Ludziska możemy znaleźć pochwałę nauki oraz słowa zachęty, aby Polacy poświęcali się zdobywaniu wiedzy i poznawaniu świata. W mowie przygotowanej na powitanie króla Kazimierza Jagiellończyka autor wspaniale mówił o Polsce, jako kraju ludzi rycerskich. W tej samej mowie wziął w obronę uciskany stan chłopski i prosząc króla, aby ten usunął niewolę chłopską, wygłosił niezmiernie ważne słowa, że: "natura stworzyła wszystkich ludzi wolnymi".

W tamtych czasach nikomu z bogatych i wykształconych ludzi nie przychodziło do głowy, że chłopi bardzo ciężko pracują i są wykorzystywani przez swoich panów. Historycy przypuszczają, że Jan z Ludziska urodził się w rodzinie chłopskiej, dlatego znał i przejmował się ciężkim losem chłopów. W drugiej połowie XX wieku naukowcy porównali charakter pisma osoby, która przepisała zawartość księgi oprawionej w czerwoną skórę z innymi rękopisami, na których wyraźnie zostało zapisane, że przepisywał je Jan z Ludziska. W wyniku porównań okazało się, że rękopis zawierający 50 włoskich mów okolicznościowych i mowy autorstwa Jana z Ludziska nie był przepisywany jego ręką (Bojarski, 1973) Można więc uznać, że twierdzenie, iż Jan z Ludziska przepisał we Włoszech 50 mów okolicznościowych nie jest prawdą. Odnaleziono w Polsce i za granicą cztery interesujące rękopisy pisane ręką Jana z Ludziska. Na podstawie ich analizy M. Markowski doszedł do wniosku, że Jan z Ludziska prowadził "szeroko zakrojoną akcję kopiowania traktatów matematycznych i astronomicznych". Wśród przepisanych prac są dzieła profesorów Uniwersytetu Paryskiego, zawierające tablice astronomiczne do badania wzajemnego położenia planet. Jan z Ludziska nie ograniczał się do przepisywania prac, ale również prowadził własną działalność piśmienniczą. Polegała ona na pisaniu komentarzy i not wyjaśniających tekst - w tamtych czasach była to jedna z głównych form twórczości literackiej. Bardzo ważne jest, że przy kilku tablicach opisujących ruchy planet Jan z Ludziska dodał przeliczenia odnoszące się do południka na którym leży Kraków i do położenia Torunia. Wskazuje to po pierwsze na wysoki poziom astronomii w Krakowie, a po drugie prowokuje przypuszczenia, że Jan z Ludziska, zanim trafił na studia do Krakowa, mógł zdobywać wiedzę w Toruniu. Toruńska szkoła miejska przy kościele św. Jana stała na dość wysokim poziomie i uczono w niej astronomii oraz przepisywano traktaty astronomiczne. Oprócz traktatów astronomicznych Jan z Ludziska przepisywał i opatrywał komentarzami dzieła dotyczące matematyki i optyki, przykładem może być nota o kwadraturze koła.

Markowski wnioskuje, że skoro Jan z Ludziska przepisywał wspomniane dzieła (niektóre kilkakrotnie), to służyły mu one do prowadzenia wykładów z astronomii, matematyki i optyki, więc był profesorem katedry matematyki i astronomii Uniwersytetu Krakowskiego. W dokumentach uniwersyteckich nie zachowały się dowody na poparcie tej tezy, jednak przyjemnie jest myśleć, że patron naszej Szkoły miał wkład w rozwój astronomii na Akademii Krakowskiej, która pół wieku później wykształciła Mikołaja Kopernika.

Fragment powitania wygłoszonego przez Jana z Ludziska witającgo króla Kazimierza Jagiellończyka przybywającego do Akademii Krakowskiej:

Znakomici panowie, ojcowie, magistrzy i doktorowie!

Wśród rozważań nad tym, jak bym mógł najodpowiedniej rozpocząć mowę stosownie do godności i przyjęcia najjaśniejszego władcy i pana, pana Kazimierza, wielkiego księcia Litwy i obecnego elekta Królestwa Polski, tak jak tego żądają zwyczaje religii, obyczaj ojczysty i prawa przyjaźni, jak by złożyć gratulacje przybywającemu nowemu zwierzchnikowi, czego zdajecie się i wy ode mnie dopraszać wyrazami twarzy i obliczami swymi, i skierowanymi na mnie oczyma - długo i usilnie rozmyślałem nad ułożeniem takiej mowy i rozumiem, że jest to ponad siły nie tylko mego szczupłego talentu, ale także ponad możność najznakomitszego mówcy. Bo jaki zasób słów albo powaga pisma mogłyby dość ozdobnie i dość godnie wymienić pochwały tego przesławnego księcia? Lecz żeby nie doznał najmniejszego uszczerbku chwały, on, któremu się zdarzyło urodzić szlachetnie, wychować znakomicie i żyć w blaskach, sądzę, że by mi musiało to być wzięte za błąd, gdybym milczeniem pominął tak szczególne ozdoby człowieka. Choć mu nie przyniosę wielkiego blasku sławy i rozgłosu, to przynajmniej nie zaniecham go chwalić w jego wieku męskim, bo ozdobiony jest osobistą godnością i zaletami i jaśnieje wielkością chwały własnej, co nie wymaga niczyich mów zaszczytnych. [...]

Przechodzę do tego, co jest twoją własnością, co przypisujesz sobie prawem swym jako szczególną cnotę: do twej sprawiedliwości, o której tym bardziej zachodzi potrzeba dłuższego mówienia, że wszystkie niemal ludy ją znają. Tę sprawiedliwość, którą kierowałeś się wobec na pewno najukochańszego ci narodu litewskiego, podziwiam, wysławiam i, w jakich zdołam, pochwałach wynoszę do nieba. Bo jeśli zwrócisz uwagę, że szczególna powinność z tej cnoty płynąca (o czym powiem) polega na zachowywaniu państw i utrzymywaniu społeczności ludzkiej, nad co nic nie może być pomyślane bardziej boskiego lub Bogu milszego, tyleś około tego okazał troski, umiłowań i pracy w twym młodym wieku, żeś dawał wyroki tylko słusznie, należycie i sprawiedliwie, gdyż służyłeś zawsze korzyści i pożytkowi tych, którym przewodziłeś, nie dopuściłeś do niewoli mieszkańców tej ziemi i do straty wolności chrześcijan. Nigdy nie zapomnę o twojej trosce i nieskazitelności w wymierzaniu sprawiedliwości, o sławie i chwale, jaką masz w ojczyźnie, bo kto zawsze zdąża do trudów dla chwały ojczyzny i pożytków państwa, od ojczyzny w nagrodę dostaje sławę i rozgłos, nad co doprawdy nie może być żadna nagroda stosowniejsza, żadna godniejsza, żadna bardziej pożądana. [...]

Twoja więc dostojność w sprawowaniu urzędów, nieskazitelność, łagodność, troska i dzielność w ochranianiu państwa każą nam być dobrej myśli, radować się ogromnie i gratulować sobie tego - i to każą tak, że kochamy, szanujemy i miłujemy człowieka boskiego, temu Królestwu jakby z nieba zesłanego, ojca, rządcę i kierownika, którego najdostojniejsze cnoty, życie nieskazitelne, obowiązki najchwalebniejsze sławić będzie rozgłos wszystkich śmiertelnych, uwielbiony będziesz jako dostępny w wysłuchiwaniu, szybki w rozstrzyganiu, pilny w zadośćuczynieniu, bystry w rozprawianiu. Więc łatwo ci będzie zrozumieć, jak wielkiej doznaliśmy radości, kiedyśmy dostali ciebie na króla naszego i rządcę Królestwa za roztropną radą wszystkich - wojska, szlachty i możnych Królestwa. Do czasu kryłeś się z myślą przyjęcia królestwa1 i wymieniało się innych znakomitych książąt2, którzy byli godni rządzenia w tym Królestwie Polskim, jednak za wspólną zgodą, gdy się wszyscy za tym wypowiedzieli, postanowili uprzejmie ofiarować koronę Królestwa temu, który był ponad innych bardziej znany i znaczący jako prawowierny i prawdziwy następca po ojcu, a nadto jako ten, który nad innymi górował prawością, wiernością, łagodnością, gotowością przyszłego zreformowania państwa, który by zniweczył fałsz możnych, co osłabił tak państwo i wiele mu zaszkodził, oraz usunął niewolę chłopską3, najgorszą plagę z wszystkich nieszczęść, jaka dla ludzi wolnych cięższa jest od wszelkiej kary, który by sprowadził wolność dla chrześcijańskich mieszkańców Królestwa. Bo to jest jasne, że natura stworzyła wszystkich ludzi wolnymi. Gdy przeto Polacy wejrzeli na przesławne oblicza twoich przodków, a potem na czyny szczęśliwie dokonane przez nich w sprawiedliwej wojnie i pokoju, wreszcie na to twoje we wszystkim wiążące nad sobą panowanie i zapowiedziane zreformowanie państwa - jednocześnie wydało się wszystkim słuszne, by tobie jednemu oddać Królestwo Polskie i powierzyć nasze życie. [...]

Wg wyd. Wybór mów staropolskich, oprac. B. Nadolski, Wrocław 1961, s. 23-24, 27-30; przedruk w: Zrozumieć średniowiecze, oprac. R. Mazurkiewicz, Tarnów 1994

Jan z Ludziska jest patronem Szkoły Podstawowej w Ludzisku

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:18

Skomentuj

69 komentarzy

 • DavidCrild

  napisane przez DavidCrild

  czwartek, 26 listopad 2020 04:27

  Предварительно праздничкамипраздниками и парадными датами всех
  беспокоят эти вопросы. Мы рекомендуем наилучшие презенты
  по осмысленным тарифам. Точный поможем с избранием тем,
  который каждый единовременно некогда и подадим идею который, который отыскивает
  чего-нибудь необыкновенное.
  купить подарок


  подарок мужчине минск


  оригинальный подарок женщине


  недорогой подарок парню


  подарки для детей


  подарок маме на новый год

  оригинальные подарки


  кигуруми купить


  беспроводные наушники минск


  машинка перевертыш на радиоуправлении

  Raportuj
 • rabotazarabo

  napisane przez rabotazarabo

  środa, 25 listopad 2020 21:32

  Представляю Вашему вниманию подборку готовых схем (курсов), На которых вы сможете зарабатывать реальные деньги в интернете.
  Здесь только рабочие, проверенные схемы по заработку в интернете:
  Заработок в интернете
  https://www.rabota-zarabotok.ru/

  Raportuj
 • parimatch

  napisane przez parimatch

  środa, 25 listopad 2020 15:11

  Ставки на спорт в букмекерской компании Париматч. Надежно, быстро, честно! Отличный сервис, широкая линейка спортивных событий, продуманный интерфейс! Ко всему этому присутствует онлайн пм казино parimatch!

  Raportuj
 • Janicejal

  napisane przez Janicejal

  środa, 25 listopad 2020 13:47  How to Hack Your Habits

  Raportuj
 • Davidcic

  napisane przez Davidcic

  środa, 25 listopad 2020 06:59

  Жиры не рекомендовано применять ни с одним обликом белковой
  еды, например вроде в пребывании жиров переваривание белков
  замедляется сообразно последней мере на 2 часа. Жареное говядина не
  смешивается с яичками, молоком и т.д., однако несмотря для всегда
  вышесказанное отлично смешивается с сырыми зеленоватыми
  овощами и травками.
  женский сайт Марфушка
  что означает сон
  что означает имя
  кулинарные рецепты
  гороскоп
  каталог диет

  Raportuj
 • onenewstw

  napisane przez onenewstw

  środa, 25 listopad 2020 05:11

  Русский рынок акций в начале дня повышается по основным индексам на внешнем позитиве.

  Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск вырастает на 1%, до уровня 3080 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,2%, до 1278 пунктов, свидетельствуют данные Столичной биржи.

  Стоимость нефти растет на 1,3%, до 45,64 доллара за баррель по марке Brent.


  экономические сайты
  https://onenews24.ru/

  Raportuj
 • rembashru

  napisane przez rembashru

  wtorek, 24 listopad 2020 17:38

  О НАС
  Мы постараемся выкладывать на этот сайт только самые интересные и актуальные советы по ремонту дома, квартиры, офисов. Сотни практических советов по ремонту своими руками помогут вам преобразить свое жилье!

  https://rembash.ru/

  укладка бетонных полов

  Raportuj
 • fixcialSn

  napisane przez fixcialSn

  wtorek, 24 listopad 2020 14:29

  best results for cialis order cialis online pharmacy tadalafil brands in india

  Raportuj
 • Aprilniz

  napisane przez Aprilniz

  wtorek, 24 listopad 2020 09:41  МОЯ НОВАЯ BMW - она лучше бывших

  Raportuj
 • worldgamen

  napisane przez worldgamen

  wtorek, 24 listopad 2020 06:21

  Юзер сети под ником stacksmashing портировал классический шутер Doom на переиздание портативной консоли Nintendo Game & Watch. Чтобы запустить Doom на Game & Watch, stacksmashing пришлось удалить огромное количество текстур, отключить звук и понизить разрешение экрана. При этом производительность всё равно страдает. Ниже видео ролик о том, как stacksmashing удалось портировать классический шутер на портативную консоль и с какими трудностями ...
  https://worldgamenews.com

  танки онлайн

  Raportuj
 • JoyceThype

  napisane przez JoyceThype

  wtorek, 24 listopad 2020 05:05

  Топ наилучшие интернет казино 2020 на настоящие средства
  в РФ и всём мире с высочайшей оценкой. Казино интернет
  2019 — 2020 с неплохой отдачей, лицензией по выплатам и
  отзывам, а еще с контролем честности
  обзоры официальных игровых заведений
  обзоры букмекерских контор

  Raportuj
 • aNika.tixonofaer8945zk

  napisane przez aNika.tixonofaer8945zk

  poniedziałek, 23 listopad 2020 12:48

  Revolutional update of captcha recognition package "XRumer 19.0 + XEvil 5.0":

  Captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 12000 another size-types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck!

  Raportuj
 • rbstrruu

  napisane przez rbstrruu

  sobota, 21 listopad 2020 09:01

  В Стерлитамакском районе в ДТП погиб молодой водитель без прав
  Поздно ночью в темное время суток в Стерлитамакском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

  По предварительным данным, на 26 км автодороги Стерлитамак-Стерлибашево 25-летний местный обитатель за рулём «Лады Веста» на повороте съехал в кювет. После чего легковой автотранспорт опрокинулся.

  В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что ранее он был лишён водительских прав.


  Пенсионный фонд Башкортостана
  https://rb-str.ru

  Raportuj
 • Kathyspeem

  napisane przez Kathyspeem

  piątek, 20 listopad 2020 19:27  The other people in the disney castle

  Raportuj
 • rpgdomru

  napisane przez rpgdomru

  piątek, 20 listopad 2020 18:59

  В России изменится порядок выплаты больничных и «декретных»
  Пособия одна из форм материального обеспечения населениябудут выплачивать впрямую из Фонда социального страхования.

  Правительство РФ утвердило новый порядок выплаты больничных и пособий по беременности и родам. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства. В 2022 году эти выплаты во всех регионах державы будут поступать напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. При этом оформлять их будут автоматом, на основании электронного листка нетрудоспособности. То есть никаких заявлений писать не придется. Таким образом эл бухгалтерия сократит объем бумажной работы для работодателей и ускорит перечисление средств.


  новости сегодня
  https://rpgdom.ru/

  Raportuj
 • wooviora

  napisane przez wooviora

  piątek, 20 listopad 2020 17:55

  hi, i am woo from Sweden and i want to explain any thing about "pandemic". Please ask me :)

  Raportuj
 • papparazimd

  napisane przez papparazimd

  piątek, 20 listopad 2020 08:50

  Stiri showbizz

  Ultimele stiri din Moldova
  http://paparazzi.md/

  Raportuj
 • llevitraaa

  napisane przez llevitraaa

  czwartek, 19 listopad 2020 22:13

  levitra orodispersibile prezzo bayer levitra buy sustituto natural levitra

  Raportuj
 • beerssuu

  napisane przez beerssuu

  czwartek, 19 listopad 2020 18:52

  Новости о пивоварении в России и мире: новые сорта пива, события пивоваренного рынка, развитие пивоваренной отрасли, открытие пивоварен, хмелеводство и производство солода.


  Каталог сортов пива
  https://beers.su/

  Raportuj
 • SharonSer

  napisane przez SharonSer

  czwartek, 19 listopad 2020 18:48  Pink Sweat$ - Honesty (Remix) Featuring Jessie Reyez (Official Audio)

  Raportuj
 • JamesHably

  napisane przez JamesHably

  czwartek, 19 listopad 2020 08:33

  Приветствую всех! интересный у вас сайт!
  Нашел сериальную базу кино: новинки фильмы комедии 2020 смотреть хорошем качестве http://kinoserialtv.net/
  Тут: сериал благие намерения смотреть онлайн в хорошем сериал штрафбат бесплатно в хорошем список 2020
  Здесь: детектив триллер смотреть в хорошем качестве http://kinoserialtv.net/triller/ список 2019
  Здесь: Начались съемки экранизации видеоигры «Кредо убийцы» http://kinoserialtv.net/9115-nachalis-semki-ekranizacii-videoigry-kredo-ubiycy.html
  Тут: http://kinoserialtv.net/1589-otec-i-syn-padre-e-figlio-1994.html

  Raportuj
 • sticnovo

  napisane przez sticnovo

  czwartek, 19 listopad 2020 06:40

  Уже в последующем месяце вся сетевая жизнь петербургских чиновников окажется под контролем Центра управления регионом. Новенькой цифровой структуре предстоит привести к единому стандарту общение чиновников с петербуржцами в социальных сетях. Пока же городские гос чиновники ведут свои аккаунты как умеют. продолжают знакомить читателей с сетевым креативом городских властей .Смольный запускает «центр управления лайками», чтобы навести порядок в Сети0
  В первом материале мы уже ведали, для чего Александр Беглов отправил подчиненных общаться с жителями в социальных сетях и как вице-губернатор Батанов вызнал, на кого из cмешариков он похож. Изучение сетевой жизни петербургской власти привело нас на кладбище сетевых аккаунтов районных администраций, отданное в координирование скандальному петербургскому блогеру Николаю Камневу.

  Сегодня мы расскажем об онлайн-активности районных властей самых непростых городских районов.


  баллы для пенсии
  https://novostic.ru

  Raportuj
 • MichlMus

  napisane przez MichlMus

  czwartek, 19 listopad 2020 03:52

  Renowacja łaźni w Mytiszczach https://megaremont.pro/ivanovo-restavratsiya-vann

  Raportuj
 • AmandaGlumb

  napisane przez AmandaGlumb

  środa, 18 listopad 2020 20:22  ARK: Annunaki #22 - Triệu Hồi Trùm Cuối Trong Bản Mod Annunaki, Raphus DodoREX và Primordius Dragon

  Raportuj
 • Oliviareera

  napisane przez Oliviareera

  środa, 18 listopad 2020 09:05  Medal of Honor: Above and Beyond - Gallery Trailer

  Raportuj
 • MichaelMep

  napisane przez MichaelMep

  wtorek, 17 listopad 2020 11:01

  Привет всем! Класный у вас сайт!
  Что скажете по поводу этих новостей?:
  В Москве пообещали отомстить за смерть Захарченко http://enewz.ru/33969-v-moskve-poobeschali-otomstit-za-smert-zaharchenko.html
  Киевляне массово перестали оплачивать «коммуналку» Киевляне массово перестали оплачивать «коммуналку»
  новости дня новости россии и мира
  новости часа видео http://enewz.ru/video/
  Ещё много всего нашел тут: новости атомной энергетики события в мире сегодня последние новости

  Raportuj
 • Georgetiz

  napisane przez Georgetiz

  poniedziałek, 16 listopad 2020 22:12

  Здравствуйте! Класный у вас сайт!
  Нашёл интересное в сети:
  Huawei готовит процессор для смартфонов с искусственным интеллектом http://itcyber.ru/16221-huawei-gotovit-processor-dlya-smartfonov-s-iskusstvennym-intellektom.html
  Телефоны почти в два раза дешевле официальной цены Телефоны почти в два раза дешевле официальной цены
  новости мобильной связи http://itcyber.ru/mobile/
  последние мобильные новости новости мобильных приложений
  Ещё много всего нашел тут: eos криптовалюта новости http://itcyber.ru/

  Raportuj
 • novzalog

  napisane przez novzalog

  poniedziałek, 16 listopad 2020 17:55

  Отменить судебный приказ по КАС РФ, ГПК РФ, если пропущен процессуальный срок, возможно. Как правило причина пропуска - неполучение документов. Естественно, адрес получателя может не совпадать с фактическим адресом, что послужит основанием для отмены судебного приказа. Даже длительный срок после принятия судебного приказа и частичное исполнение не являются непреодолимыми препятствиями для отмены приказа.
  Юрист Новогиреево
  http://nov.zalog.cyou/

  Raportuj
 • AnnieInota

  napisane przez AnnieInota

  poniedziałek, 16 listopad 2020 17:38  500 साल पुराना देसी नुस्खा जो किसी भी उम्र में सफ़ेद बालो को जड़ से काला कर देगा/White hair/Hair dye

  Raportuj
 • Lesliedip

  napisane przez Lesliedip

  niedziela, 15 listopad 2020 20:23  New Porsche Panamera Turbo S - see how quick it is to 60mph... and to annoy other drivers

  Raportuj
 • hacksdark

  napisane przez hacksdark

  niedziela, 15 listopad 2020 16:14

  DARKHACKS - БОГАТЫЙ ВЫБОР ЧИТОВ ДЛЯ ИГР!
  НАЙДИ ЧИТ С ТВОИМ ЛЮБИМЫМ АИМОМ и ВХ!
  Каталог приватных читов с бесчисленным количеством уникальных функций!

  https://darkhacks.ru/
  приват читы для dayz

  Raportuj
 • Ronnienok

  napisane przez Ronnienok

  niedziela, 15 listopad 2020 15:43

  Краснодарский инструментальный завод
  Производство и продажа измерительного оборудования

  Калибры втулки для конусов Морзе

  Raportuj
 • Andreynlr

  napisane przez Andreynlr

  niedziela, 15 listopad 2020 10:17

  удалите,пожалуйста!

  Raportuj
 • hacksdark

  napisane przez hacksdark

  niedziela, 15 listopad 2020 08:51

  DARKHACKS - БОГАТЫЙ ВЫБОР ЧИТОВ ДЛЯ ИГР!
  НАЙДИ ЧИТ С ТВОИМ ЛЮБИМЫМ АИМОМ и ВХ!
  Каталог приватных читов с бесчисленным количеством уникальных функций!

  https://darkhacks.ru/
  Купить чит на RUST

  Raportuj
 • Helenhekly

  napisane przez Helenhekly

  sobota, 14 listopad 2020 22:00  Craig (Halo Infinite)La Historia DetrГЎs del Meme

  Raportuj
 • vasyaru

  napisane przez vasyaru

  sobota, 14 listopad 2020 20:07


  http://clickfrm.com/A3sc

  Raportuj
 • Bradleybyday

  napisane przez Bradleybyday

  sobota, 14 listopad 2020 06:04

  Renowacja pokrycia łazienek w Mytiszczach https://megaremont.pro/yaroslavl-restavratsiya-vann

  Raportuj
 • JerryVog

  napisane przez JerryVog

  sobota, 14 listopad 2020 03:57

  сауны уфы с бассейном цены
  сауна сипайлово уфа

  Raportuj
 • newdosugg

  napisane przez newdosugg

  sobota, 14 listopad 2020 01:19

  Ну что за сауна без веника, банщика и массажа? Конечно таких нет! Все сауны, представленные в нашем каталоге сделает все, что в ее силах, для того чтобы вам не пришлось скучать и вы могли долго вспоминать о прекрасно проведенном времени. Само собой все банные принадлежности имеются в наших саунах.
  Финские сауны на отечественных просторах появились относительно недавно. В конце восьмидесятых – начале девяностых годов. От привычных нам бань классическая финская сауна отличается более высокой температурой (до 120 градусов) и влажностью не более 15 процентов. Последнее существенно отличалось от показателей в парной русской бани, где влажность имела показатели около 75 процентов. При низкой влажности легче переносился жар в парилке. А высокая температура способствовала уничтожение большинства микробов. Тем самым создавались практически стерильные условия.
  В недалеком прошлом мы знали лишь одну разновидность бани – это классическая русская баня с печкой каменкой. Сегодня же появились многочисленные разновидности саун и бань, которые стали пользоваться отличной популярностью. Попробуем определить основные виды саун и бань, которые можно встретить сегодня в российских городах.  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newdosug

  парение в сауне

  Raportuj
 • Sharongix

  napisane przez Sharongix

  piątek, 13 listopad 2020 10:19  NO FLY ZONE-ல் விமானம் பறந்தால் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா

  Raportuj
 • Howardcesse

  napisane przez Howardcesse

  piątek, 13 listopad 2020 09:42

  Renowacja wanien z Megaremont https://megaremont.pro/perm-restavratsiya-vann

  Raportuj
 • vipotritkk

  napisane przez vipotritkk

  piątek, 13 listopad 2020 07:37

  https://www.vipotkritki.ru/otkritki/den-rozhdeniya/zhenshchine/otkrytka-pozdravlenia-jenshine/

  Открытки поздравления с днем рождения

  Raportuj
 • GrantHef

  napisane przez GrantHef

  piątek, 13 listopad 2020 07:21

  Fryzjer męski w Kazaniu https://fwstyle.pro

  Raportuj
 • Ruslanqyj

  napisane przez Ruslanqyj

  piątek, 13 listopad 2020 02:53

  удалите,пожалуйста! .

  Raportuj
 • consukting

  napisane przez consukting

  piątek, 13 listopad 2020 01:48

  Возникла необходимость в срочной юридической помощи или консультации? Мы поможем решить любую неординарную ситуацию или проблему в юридических вопросах. Для этого просто оставьте свое заявление на нашем сайте по указанной форме или позвоните по нижеописанным номерам. Наша команда это сплоченный коллектив из первоклассных юристов Московской области, которые являются специалистами во всех правовых отраслях и аспектах.
  Любой житель Московской области может получить бесплатную консультацию юриста, без всякого рода договоров или обязательств. По желанию клиента, лучшие юристы будут вести Ваше дело, и сопровождать его на всех этапах. Обратитесь к нам!
  Для получения бесплатных юридических консультаций, свяжитесь с нами через сайт или по телефону. Консультации юристов проходят онлайн или лично. Помните, никаких обязательств, это
  абсолютно бесплатно!
  услуги юриста по недвижимости в СПб

  Raportuj
 • Cisen

  napisane przez Cisen

  czwartek, 12 listopad 2020 20:23

  Generic
  price for cialis 5mg cialis over night delivery cialis daily use dosing

  Raportuj
 • consukting

  napisane przez consukting

  czwartek, 12 listopad 2020 18:48

  Возникла необходимость в срочной юридической помощи или консультации? Мы поможем решить любую неординарную ситуацию или проблему в юридических вопросах. Для этого просто оставьте свое заявление на нашем сайте по указанной форме или позвоните по нижеописанным номерам. Наша команда это сплоченный коллектив из первоклассных юристов Московской области, которые являются специалистами во всех правовых отраслях и аспектах.
  Любой житель Московской области может получить бесплатную консультацию юриста, без всякого рода договоров или обязательств. По желанию клиента, лучшие юристы будут вести Ваше дело, и сопровождать его на всех этапах. Обратитесь к нам!
  Для получения бесплатных юридических консультаций, свяжитесь с нами через сайт или по телефону. Консультации юристов проходят онлайн или лично. Помните, никаких обязательств, это
  абсолютно бесплатно!
  земельный юрист в СПб

  Raportuj
 • JerryVog

  napisane przez JerryVog

  czwartek, 12 listopad 2020 07:43

  баня сауна уфа
  сауна уфа фото

  Raportuj
 • cucaldvida

  napisane przez cucaldvida

  środa, 11 listopad 2020 14:30

  The manhood, without departure, like to lighten up on and dig looking at photographs with unprotected and, of routine, unusually invigorated bitches. Here we accept calm f in the highest design on our website, they settle upon announce you the chance to examine the … deux tenderness of inviting cute porn actresses. These are charming blondes and brunettes as well, they sweetie to grant off their sedateness tits and lean asses. Unimaginable seductresses overtax their legs separate in both directions in orderliness to show truly shaved or, on the opposing, frivolous pussies. All things considered such ladies are in any case cheerful to lay bare a a mass for common observation.

  Young and also ripened girls are advanced from seeing any measure. They certainly be suffering with the occasion to suck on the devices of the young people they like right on the street. Such cuties plague their penises serious into their mouths to the greatest sweep, and later encounter gelatinous sperm with delight. Dark-haired and blonde models ferry dotty their panties next to the camera in regularity to enquire into odorous holes and silent flexible asses. Such material turns on in no personality less than porn video. You wish certainly be skilful to fill out sure of this concern right-hand away. Curious and will also convey to you that in occurrence, actual unrestrained debauchery. And do not miss the conceivably to figure out a verifiable vibration and dope your phallus.

  You can easy as pie esteem gentle erotica and strenuous fucking at any satisfactory moment. We obtain collected photos quest of you, those that wish satisfy sundry requirements. Comely chicks do more than right-minded undress in air of the camera. They are ready to nab relatively in the most legitimate orgies. Factual nymphomaniacs can indulge in dissimilar mountainous cocks. From duplicate penetration into less enlarged holes, the chicks acquire the most gorgeous jet orgasms. Close-up shows how streams of moisture are knocked in view of the vibrating holes.
  It is also entertaining to keep an leer on the beautiful representatives of non-traditional sensual orientation. with lesbians are invariably famous aggregate men. Incendiary girls want to lick rowing-boat slits, and not suck wiry members. Such moaning sluts each chance effect an bizarre ecstasy. In decree to spread emotions, bitches at once and then utter vibrators and dildos.

  Well-to-do girls of model looks pose, but then they decisively commit oneself to jerk below par their born calm caves in a businesslike manner. Young princesses slay rub elbows with protruding striking lips with their fingers, but knowledgeable females dynamically push giant dildos without delay into pussies. From anal and vaginal fisting, nymphomaniacs have the aptitude to gain on unimaginable gratification. And in miscellaneous, such women are forever poised repayment for terribly resolute perversions. Of practice, they certainly do not know how to sap and fight to reach wonderful orgasms past many forces. Seeing and noiselessness without registering on the website is certainly nice always.
  Just extend each classification, and of course you personally wish not be accomplished to deplane up from your nursing home pad for an hour already. This online work up is predisposed to of fulfilling a number of love dreams. Nude black women, pocket girls, sensual brunettes and similarly cryptic redheads be sure grammatically how to instantly acquire truly any man. Decidedly all such nymphomaniacs were born exclusively in favor of doing something lovely respecting young men. We are zealous to well provided you every pick age on the portal. You can eternally find something contemporary and invariably scorching. Private remuneration photos are question at hand to to be sure ' all adult visitors. Supplement an Internet resource to your browser bookmarks and then you alone when one pleases not succumb it at all and will additionally be expert to lurch unlikely at any time of the date or evening.

  https://incestsexstoriesxxx.com/en/category/10027109/Teens/popular/1/


  family video

  Raportuj
 • cucaldvida

  napisane przez cucaldvida

  środa, 11 listopad 2020 07:02

  The mass, without exception, like to lighten up on and dig looking at photographs with unprotected and, of routine, unusually animated bitches. Here we partake of calm f in the highest form on our website, they will present you the opportunity to care for the … deux tenderness of engrossing ingenious porn actresses. These are charming blondes and brunettes as incredibly, they be captivated by to presentation off their sedateness tits and lissome asses. Unimaginable seductresses overtax their legs individually in both directions in pecking order to establish perfectly shaved or, on the opposing, lightweight pussies. As usual such ladies are everlastingly ready to accompany a lot during regular observation.

  Boyish and also act one's age girls are worn out from seeing any measure. They certainly pull someone's leg the moment to suck on the devices of the callow people they like spot on on the street. Such cuties push their penises neptune's into their mouths to the greatest extent, and later taste compressed sperm with delight. Dark-haired and blonde models take nutty their panties next to the camera in order to be inquisitive into odoriferous holes and even contractile asses. Such elements turns on in no manner less than porn video. You will certainly be able to make sure of this puzzle accurately away. Curious and choice also convey to you that in occurrence, veritable unrestrained debauchery. And do not miss the possibility risk to corral a proper shuddering and lurch your phallus.

  You can handily revere patient erotica and mightily fucking at any satisfactory moment. We have at ease photos quest of you, those that desire satisfy different requirements. Mignonne chicks do more than well-grounded undress in air of the camera. They are willing to take neighbourhood in the most legitimate orgies. Factual nymphomaniacs can indulge in various mountainous cocks. From deceitful penetrating into slightly enlarged holes, the chicks purchase the most gorgeous jet orgasms. Close-up shows how streams of moisture are knocked entirely of the vibrating holes.
  It is also amusing to conceal an recognition on the splendid representatives of non-traditional sensual orientation. with lesbians are invariably conspicuous in the midst men. Incendiary girls need to lick skiff slits, and not suck burly members. Such moaning sluts each chance acquire an singular ecstasy. In dictate to escalating emotions, bitches things being what they are and then utter vibrators and dildos.

  Well-to-do girls of mock-up air pass for, but then they decisively contract to lurch below par their best calm caves in a businesslike manner. Inexperienced princesses slay rub elbows with protruding improper lips with their fingers, but matured females dynamically press titanic dildos later on into pussies. From anal and vaginal fisting, nymphomaniacs have the facility to to unimaginable gratification. And in inclusive, such women are every time ready for very resolute perversions. Of course, they certainly do not advised of how to deplete and give it one's all to travel wonderful orgasms during heterogeneous forces. Seeing and silent without registering on the website is certainly nice always.
  Neutral agape each category, and of headway you herself will not be able to pique up from your nursing home place for an hour already. This online activity is capable of fulfilling a number of love dreams. Nude sombre women, pocket girls, moist brunettes and similarly covert redheads cognizant of well how to instantly get absolutely any man. Fully all such nymphomaniacs were born exclusively in favor of doing something dainty seeking childlike men. We are zealous to replenish you every single date on the portal. You can always see something latest and invariably scorching. Private compensation photos are easily attainable to unequivocally all full-grown visitors. Add an Internet resource to your browser bookmarks and then you from one's own viewpoint will not succumb it at all and drive additionally be able to pluck unlikely at any term of the hour or evening.

  https://incestsexstoriesxxx.com/en/category/8847461/Mature/popular/1/


  Mother son

  Raportuj
 • Margienor

  napisane przez Margienor

  środa, 11 listopad 2020 02:09  UFC 254: Embedded - Р­РїРёР·РѕРґ 6

  Raportuj
 • DeboraBance

  napisane przez DeboraBance

  wtorek, 10 listopad 2020 16:25  Marilyn Manson - Arma-goddamn-motherfkin-geddon

  Raportuj
 • Dennyfer

  napisane przez Dennyfer

  wtorek, 10 listopad 2020 13:38

  Odnowienie pokrycia wanny w Penza

  Raportuj
 • Jannahzv
 • tutmitell
 • Allanvem

  napisane przez Allanvem

  wtorek, 10 listopad 2020 02:18

  Привет всем!
  Нашел подборки гифок и приколов на этом сайте: http://wozap.ru :
  природа фото скачать бесплатно родная природа фото
  Дана Борисова доказала, что она теперь "чиста" http://wozap.ru/novosti-shou-biznesa/8782-dana-borisova-dokazala-chto-ona-teper-chista.html
  Странные виды спорта Странные виды спорта
  http://wozap.ru/interesnoe/7975-national-geographic-luchshiy-prirodnyy-fotograf-2017.html

  Raportuj
 • tutmitell

  napisane przez tutmitell

  poniedziałek, 09 listopad 2020 22:31

  тут


  https://utplom.ru/index/skupka-kabelya-nym.html

  Raportuj
 • AshleyMup

  napisane przez AshleyMup

  poniedziałek, 09 listopad 2020 19:51  EN TUHAF TIRNAK TASARIMLARI.. (canlД± hayvan takmak )

  Raportuj
 • Waynerof

  napisane przez Waynerof

  poniedziałek, 09 listopad 2020 15:39

  Renowacja wanien emaliowanych w Penzie

  Raportuj
 • mitunsiodib

  napisane przez mitunsiodib

  niedziela, 08 listopad 2020 18:39

  Ich bin gegen covid 19. Was ist deine Meinung? mituns

  Raportuj
 • doxodbezzab

  napisane przez doxodbezzab

  niedziela, 08 listopad 2020 05:06

  Всем добрый день! Я рад приветствовать вас на своем сайте, посвященном теме дополнительного дохода в интернете для каждого. И так как тема эта довольно обширная, я постараюсь рассказать вам обо всех ее нюансах максимально подробно и интересно. Что ж, у многих, кто слышит слова «дополнительный заработок не выходя их дома», первым делом возникают мысли о работе в интернете. Да, этот вид заработка привлекателен, удобен и именно сегодня очень актуален, так как жизнь современного человека без Интернета немыслима.
  На самом деле тема дополнительного заработка довольно обширная и обсудить в ней можно не только работу в интернете, но и например, как получить доход из своего хобби и многое другое. Но даже занимаясь любой ручной работой, реализовывать результаты своего труда куда проще с помощью Интернета. Немного поразмыслив, приходим к выводу, что эта область фактически не имеет границ.


  aviso

  https://doxodbezzabot.ru/

  Raportuj
 • CindyWep

  napisane przez CindyWep

  niedziela, 08 listopad 2020 00:42  "I Was The Creeper.." 3 TRUE Terrifying Encounters With Murderers and Stalkers #17 (Plot Twists)

  Raportuj
 • Thomasbep

  napisane przez Thomasbep

  sobota, 07 listopad 2020 23:30

  usa news politics, bbc news us politics, google news us politics, msn news us politics, use today politics news, us political news online, us political news online, us political news video, breaking news us politics, yahoo news us politics
  usa news science, usa news science rankings, usa news computer science rankings, usa news computer, usa news data science rankings, usa news political science, usa news computer science

  Raportuj
 • doxodbezzab

  napisane przez doxodbezzab

  sobota, 07 listopad 2020 21:52

  Всем добрый день! Я рад приветствовать вас на своем сайте, посвященном теме дополнительного дохода в интернете для каждого. И так как тема эта довольно обширная, я постараюсь рассказать вам обо всех ее нюансах максимально подробно и интересно. Что ж, у многих, кто слышит слова «дополнительный заработок не выходя их дома», первым делом возникают мысли о работе в интернете. Да, этот вид заработка привлекателен, удобен и именно сегодня очень актуален, так как жизнь современного человека без Интернета немыслима.
  На самом деле тема дополнительного заработка довольно обширная и обсудить в ней можно не только работу в интернете, но и например, как получить доход из своего хобби и многое другое. Но даже занимаясь любой ручной работой, реализовывать результаты своего труда куда проще с помощью Интернета. Немного поразмыслив, приходим к выводу, что эта область фактически не имеет границ.


  Заработок в интернете

  https://doxodbezzabot.ru/

  Raportuj
 • DetBon

  napisane przez DetBon

  sobota, 07 listopad 2020 20:06

  По-добро лекарство, отколкото удавяне през 2020 г. Detonic Apotheke lctc.jmshq.top e11e384 https://es.doctoron.site/cardiology/detonic-entrega-2/

  Raportuj
 • Thomasbep

  napisane przez Thomasbep

  sobota, 07 listopad 2020 19:05

  use news entertainment, us weekly entertainment news, google news us entertainment, us entertainment news today , msn news us entertaiment, us magazine entertainment news, yahoo news us entertaiment
  us news business , us news business colleges, us news business school, us news business ranking, us news business school rankings undergrad, us news analytics master ranking, us news business school rankings mba

  Raportuj
 • lovesxclub

  napisane przez lovesxclub

  sobota, 07 listopad 2020 10:35

  На портале LOVE-SEX вы можете увидеть неимоверное количество фото прекрасного. Конечно же, многие вещи не принято массово преподносить, и мы многого стесняемся, боимся показать и вынести в общество. Но так же есть вещи, которые не подвластны нашему внутреннему сопротивлению, и придумали то их, далеко не мы.

  И именно поэтому, не стоит отрицать такие аспекты, как женская нагота , которая, как ни крути, манит и влечет, и нам это нравится, и мы следуем этому, сокрыто, или же, совершенно этого не гнушаясь.
  И именно по этой причине, наш сайт предлагает посмотреть то, что нам так необходимо, противимся мы этому, или нет. Вы можете увидеть очень красивые попы, невероятно эротичные, женственные тела.
  Так же вы увидите тысячи откровенных и эротичных, голых фото девушек с тату, и не меньше черно-белых ню-фото, сексуальных неформальных девушек, множество фотоподборок, art эротики и великое количество другого, не менее красивого и эротического контента.

  naked
  https://love-sex.club/

  Raportuj
 • Thomasbep

  napisane przez Thomasbep

  sobota, 07 listopad 2020 07:34

  usa news science, usa news science rankings, usa news computer science rankings, usa news computer, usa news data science rankings, usa news political science, usa news computer science
  usa news politics, bbc news us politics, google news us politics, msn news us politics, use today politics news, us political news online, us political news online, us political news video, breaking news us politics, yahoo news us politics

  Raportuj
 • lovesxclub

  napisane przez lovesxclub

  sobota, 07 listopad 2020 07:26

  На портале LOVE-SEX вы можете увидеть неимоверное количество фото прекрасного. Конечно же, многие вещи не принято массово преподносить, и мы многого стесняемся, боимся показать и вынести в общество. Но так же есть вещи, которые не подвластны нашему внутреннему сопротивлению, и придумали то их, далеко не мы.

  И именно поэтому, не стоит отрицать такие аспекты, как женская нагота , которая, как ни крути, манит и влечет, и нам это нравится, и мы следуем этому, сокрыто, или же, совершенно этого не гнушаясь.
  И именно по этой причине, наш сайт предлагает посмотреть то, что нам так необходимо, противимся мы этому, или нет. Вы можете увидеть очень красивые попы, невероятно эротичные, женственные тела.
  Так же вы увидите тысячи откровенных и эротичных, голых фото девушек с тату, и не меньше черно-белых ню-фото, сексуальных неформальных девушек, множество фотоподборок, art эротики и великое количество другого, не менее красивого и эротического контента.

  neformal
  https://love-sex.club/

  Raportuj
Początek strony